Demerdzhi

Marianna Maslova “Demerdzhi”, 2020 etching 14×12 cm, $18, sold